1.  Raden Ajoe Pangeran Adipati.Wiromenggolo
2.  Raden Ajoe Danoeredjo
3.  Pangeran Ario Mataram
4.  Raden Ajoe Adipati Mangkoeprodjo
5.  Raden Ajoe Toemenggoeng Mangkoejoedo
6.  Raden Ajoe Kletingkoening (Troenodjojo)
7.  Raden Ajoe Hario Sindoeredjo Patih Kartosoero
8.  Pangeran Ario Panoelar
9.  Pangeran Ronggo Satoto
10. Pangeran Notoprodjo
11. Pangeran Silarong
12. Pangeran Singosari
13. Pangeran Martosono
14. Raden Ajoe Pamot
15. Kangdjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono I
16. Kangdjeng Soesoehoenan Mangkoerat


 Situs ini sudah dipersiapkan oleh penulis sejak tahun 2004, hanya baru diterbitkan pada tahun 2011 ini.
Selain itu pembaca dapat melihat dan membaca pada

RM.Koesen dan juga pada

Suara Para Pangeran;

DE SOESOEHOENAN PAKOE BOEWONO IX ;

TRAH DAN SANTANADALEM PAKOE BOEWONO SOERAKARTA;

PAGUYUBAN PAKOE BOEWONO ;
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono I en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono II en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono III en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono IV en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono V en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono VI en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono VII en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono VIII en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono IX en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono X en Familie
;

De Soesoehoenan Pakoe Boewono XI en Familie
;demikian juga pada

KELUARGA PAKOE BOEWONO.

0 komentar